| | ورود

ســاعت حــرکت اتــوبوس هــا

 
  

اطلاعات سرویس های داخل استانی شرکت های مسافربری مستقر در پایانه مرکزی

ردیف

شهر مقصد

نام شرکت

تماس

کد 044

ساعات حرکت

1

تکاب

جهان پیما

32341414

8-12:30-13:30-14:30

2

شوط

جهان پیما

32341414

8:15-9-13:30-15-15:45-16:30

3

بوکان

جهان پیما

32341414

10:15-17:30-18:15

میهن پیما

32224866

11-11:40-12:20-13:40-14:30-15:10-15:50-16:30-17-18:30

اطمینان

32358934

5:15-8-9:30-13:15

4

میاندوآب

مهرپیما

32372162

9:45-10:30-11:15-12-12:45-13:30-14:15-14:45-15:15-15:45-16:15-16:45-17:15-17:45-18:15-18:45

اطمینان

32358934

5:15

5

اشنویه

میهن پیما

32224866

6:15-8:30-11:30-14:30-15:30-18

میهن پیما

32224866

از ساعت 9:30 الی 17 عصر

6

ماکو

عدل

32332585

7:30-8:30-9-11-13:30-15:30

ایران پیما

32331248

7-11:30-12:30

میهن نور

32332224

 

7

شاهین دژ

عدل

32332585

5:30-6-6:30-8-9:30-10:30-12-13-15-16:45-17:30-18:15

اطمینان

32358934

10:15-11:15-12:15-13:15-14:15-15:15-16:15

8

سردشت

ترابر بی تا

32362040

12:30-16

اطمینان

32358934

10

9

پلدشت

ترابر بی تا

32362040

6

میهن نور

32332224

13:30-14:15

10

پیرانشهر

اطمینان

32358934

5:45-7-8-10-16:30-17:45-18:45

جهان سیر آرتا

32339984

9-10:30-11:30-12:30-14:30-15:30

11

نقده

اطمینان

32358934

5:45-6:15-7

12

مهاباد

اطمینان

32358934

5:15-6:15

اطمینان

32358934

از ساعت 5:15 صبح تا 19:30 عصر هر 45 دقیقه یک سرویس

13

چالدران

اطمینان

32358934

6:45


اطلاعات سرویس های خارج استانی شرکت های مسافربری مستقر در پایانه مرکزی

ردیف

شهر مقصد

نام شرکت

تماس

کد 044

ساعات حرکت

1

تهران

رویال سفر ایرانیان

32344494

20:30-21:30-22:30

سیروسفر ارومیه

32363255

18-19-20-21-22-22:30-23:15

عدل

32336565

9:30-11-13-19-20-20:30-21-22-22:15-22:30-23-23:30-23:50

ایران پیما

32347781

19-20-21-22-23

همسفر ارومیه

32365401

19:30-20:30-21:30-22:30

جهان پیما

32341414

20:30

ترابر بیتا

32362040

18-18:30-19-19:30-20-20:30-21-21:30-22:30

میهن نور ارومیه

32332224

20:15-21:30-22:45

2

تبریز

جهان پیما

32341414

8:30-9:30-11-11:30-15:30-18-18:30-19

میهن پیما

32224866

5:30-6-7-7:30-8-9-10-10:30-12-12:30-13-

13:30-14-14:30-15-16-16:30-17-17:30

ایران پیما

32347781

5-6:30-9:15-14

3

کرمانشاه

جهان پیما

32341414

19

ایران پیما

32347781

19:30

ترابر بیتا

32362040

14-15:30-19:15-20:15

میهن نور ارومیه

32332224

19:45

4

زنجان

جهان پیما

32341414

20

رویال سفر ایرانیان

32344494

20:30-21:30-22:30

ایران پیما

32347781

19-20-21-22-23

5

اصفهان

عدل

32336565

16-18

ایران پیما

32347781

15:30

همسفر ارومیه

32332223

15:30

ترابر بیتا

32362040

14:45

6

اردبیل

میهن نور ارومیه

32332224

11:45

7

ورزقان

جهان پیما

32341414

5-5:30-6

8

کرج

رویال سفر ایرانیان

32344494

20:30-21:30-22:30

ترابر بیتا

32362040

18-18:30-19-19:30-20-20:30-21-21:30-22:30

9

قزوین

رویال سفر ایرانیان

32344494

20:30-21:30-22:30

ترابر بیتا

32362040

18-18:30-19-19:30-20-20:30-21-21:30-22:30

10

یزد

عدل

32336565

15

11

رودسر

عدل

32336565

17:30

12

لنگرود

عدل

32336565

18:30

13

گرگان

عدل

32336565

16:30

14

عجب شیر

مهر پیما

32372162

6:45-7:45-9

جهان پیما

32341414

17

15

قم

میهن نور ارومیه

32332224

14

16

مرند

جهان پیما

32341414

8-9:30-13:45

میهن پیما

32224866

7:15-12:45

17

جلفا

جهان پیما

32341414

9-14:45

18

مراغه

جهان پیما

32341414

10-11:30-14:30-15-15:30-16-16:30-17:45

میهن پیما

32224866

6-7:30-9-10:30

19

یکان

جهان پیما

32341414

11:30

20

آذرشهر

جهان پیما

32341414

14

21

تسوج-شبستر

میهن پیما

32224866

6-9

22

سقز

میهن پیما

32224866

15:50-18:30

ترابر بیتا

32362040

10:30-22

اطمینان

32358934

5:15-8-9:30-13:15

ایران پیما

32347781

13:45-16:45-18:30

23

سقز-بانه

ایران پیما

32347781

6-14:45

24

اراک

ایران پیما

32347781

15:30

ترابر بیتا

32362040

17:30

25

همدان

ایران پیما

32347781

15:30-19:30

ترابر بیتا

32362040

15-17:30

26

سنندج

ایران پیما

32347781

19:30

ترابر بیتا

32362040

10:30-14-15:30-19:15-20:15-22

27

قروه

ایران پیما

32347781

19:30

28

دیوان دره

ترابر بیتا

32362040

10:30-22

29

اندیمشک

ترابر بیتا

32362040

14-15:30

30

اهواز

ترابر بیتا

32362040

14-15:30

31

ساوه

ترابر بیتا

32362040

14:45

32

سلفچگان

ترابر بیتا

32362040

14:45

33

ملایر

ترابر بیتا

32362040

15-17:30

34

بروجرد

ترابر بیتا

32362040

15

35

خرم آباد

ترابر بیتا

32362040

15

 
       

 

اطلاعات سرویس های خارج کشور شرکت های تعاونی مستقر در پایانه مرکزی

ردیف

شهر مقصد

نام شرکت

تماس

کد 044

ساعات حرکت

1

وان ترکیه

خوش راه تبریز

32370085

7-8

نیل چشم گستر

32333337

8

عدل سیر ایرانیان

32332585

7

سرای سیر تهران

32370990

8-9

همسفر تندرو

32332223

8:30-9:30-10:30

بهار افشان مولوی

32341122

7-8

2

باکو آذربایجان

خوش راه تبریز

32370085

18

3

اربیل عراق

نیل چشم گستر

32333337

8-9

عدل سیر ایرانیان

32332585

9

بهار افشان مولوی

32341122

8-9

سرای سیر تهران

32370990

8-9

همسفر تندرو

32332223

9-10-11

4

ارزروم ترکیه

همسفر تندرو

32332223

12

5

بغداد عراق

خوش راه تبریز

32370085

دربستی

 


    

آمار بازدید
دی ان ان