| | ورود

اساسنامه سازمان پايانه هاي (ترمينالهاي) مسافربري شهرداري اروميه

 فصل اول: كليات

ماده1: نام سازمان :

 سازمان پايانه هاي (ترمينالهاي) مسافربري شهرداري اروميه كه دراين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي شود . 

ماده2: اهداف سازمان

اهداف اصلي سازمان عبارتست از حفظ  ونگهداري واداره امورپايانه ها (ترمينالها)وتجهيز وتوسعه آنها بااستفاده ازابزاروروش هاي پيشرفته ومتناسب باافزايش رشد جمعيت ودرصورت لزوم احداث پايانه ها وغرفه هاي جديد درمبادي ورودي و مناسب شهر درچهارچوب قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي(ترمينالهاي) مسافربري و... مصوب اسفندماه 72و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه (موضوع اجراي اين قانون) .

ماده3: موضوع سازمان :

 سازمان جهت نيل به اهداف فوق الذكر با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد :

الف : جمع آوري اطلاعات و آمار، طراحي وبرنامه ريزي وتوسعه پايانه ها(ترمينالها)

ب : جذب نيروهاي متهد ومتخصص واقدام لازم درزمينه ارتقاء سطح دانش واطلاعات آنان وايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي داخل و خارج كشوربا رعايت مقررات مربوطه واخذ مجوز ازمراجع قانوني ذيربط.

ج : ايجاد ارتباط با پايانه هاي (ترمينالهاي) داخل وخارج كشور بمنظور تبادل اطلاعات واستفاده از دانش وتجربيات آنها در راستاي تامين و تكميل خدمات و حفظ بهداشت محيط  وارائه خدمات مطلوب به شهروندان با رعايت مقررات مربوطه واخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط.

د : تكميل و احداث غرفه هاي خدماتي وبهداشتي مجهز جهت تامين نيازهاي مراجعين ومسافرين وشركتهاي مسافربري وواگذاري آنها به بهره برداران با رعايت مقررات مربوطه .

ماده4 : نوع سازمان :

سازمان براساس ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتادويك قنون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 تاسيس مي گردد و وابسته به شهرداري اروميه مي باشد وداراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي واداري است وبر طبق اصول بازرگاني و مفاد اين اساسنامه وبصورت خودگردان وخودكفا اداره مي شود.

ماده 5: مدت سازمان :

از تاريخ تاسيس نامحدود است.

 

ماده 6 : مركز استان :

مركز اصلي سازمان شهر اروميه ميباشد ومحدوده عملياتي آن محدوده قانوني و حريم شهر ميباشد.

فصل دوم : سرمايه و منابع درآمد سازمان

ماده 7 : الف- سرمايه

سرمايه نقدي سازمان عبارتست از مبلغ سيصد ميليون ريال وجه نقد كه تمامي آن ازمحل اعتبارات شهرداري اروميه به حساب بانكي سازمان نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي واريز ميشود. سرمايه غيرنقدي سازمان عبارتست از اموال منقول و غيرمنقول اعم از ماشين آلات و زمين و ساختمان وتاسيسات قابل استفاده مي باشد كه از طرف شهرداري اروميه با رعايت مقررات وآئين نامه مالي شهرداريها و براساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري كه به تاييد شوراي سازمان ميرسد با رعايت ساير مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت كل سرمايه متعلق به شهرداري اروميه و قابل انتقال به غير نمي باشد .

تبصره 1 : زمان اجراي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب ايت اساسنامه خواهد بود.

تبصره 2 : درصورت انحلال سازمان، كليه دارائيها اعم از منقول وغيرمنقول ومطالبات وديون وتعهدات به شهرداري اروميه منتقل ميگردد.

تبصره 3 : انتقال وواگذاري اموال سازمان تابع آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان و درنهايت قانون شهرداري است .

تبصره 4‌ : در اجراي سياست خودكفائي و درصورت سوددهي سازمان مي تواند هر پنج (5) الي ده (10) درصد سود ويژه خود رابابت استهلاك بدهيهاي خود به حساب شهرداري اروميه واريز نمايد .

تبصره 5 : اعضاي شورا نمايندگان قانوني سرمايه شهرداري در سازمان بوده و به همراه اعضاء هيات مديره ومديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند امين سرمايه واموال ودارائي سازمان ميباشند.

ب- منابع درآمدي سازمان

سازمان ميتواند جهت تامين هزينه ها وتقويت بنيه مالي خود از طريق ذيل با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد نمايد.

1- درآمد ناشي از اجاره بهاء غرفه هاي واگذاري به تعاونيها وشركتهاي مسافربري مستقر در پايانه ها (ترمينالها).

2- درآمد ناشي از اجاره بهاء واگذاري غرفه هاي خدماتي وبهداشتي وموادغذايي وپوشاك و غيره .

3- دريافت اعانات وهدايا با تصويب مصاديق آن به صورت مورد به مورد توسط شوراي سازمان با رعايت مقررات موضوعه .

4- مشاركت با بانكها ومؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه.

5- كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان از قبيل سرويس ، كارواش ، پمپ بنزين.

تبصره : شوراي سازمان مي تواند قسمتي از درآمدهاي سازمان را با تاييد وزارت كشور وبه صورت بلاعوض در اختيار شهرداري قراردهد .

ماده 8 : شهرداري مي تواند مادامي كه درآمد سازمان تكافوي  تامين هزينه هاي آن را ننمايد همه ساله مبلغي حداقل معادل رقم اعتباري سال قبل بعنوان كمك در بودجه عمومي شهرداري منظوروبه حساب درآمد سازمان واريز نمايد .

 فصل سوم : اركان سازمان

ماده 9 : اركان سازمان عبارتند از :

الف : شوراي سازمان

ب : هيات مديره

ج : مديرعامل

د : بازرس

 ماده 10 : شوراي سازمان كه منبعد شورا ناميده خواهد شد بشرح ذيل مي باشد.

الف : شهردار به عنوان رياست شورا

ب : معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري (در صورت عدم وجود پست مذكور معاون شهردار)

ج : يك نفر كارشناس به پيشنهاد شهردار وتاييد وزارت كشور.

د : : يك نفر كارشناس به انتخاب شوراي اسلامي شهر مذكور .

هـ : مديريت حمل ونقل پايانه هاي استان يا نماينده وي در شهرستان

ماده 11 : تشكيل جلسات شوراي سازمان و نحوه اتخاذ تصميم :

شوراي سازمان به صورت عادي سالي دو بار يكي در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل وتفريغ بودجه و ديگري دردي ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده وانجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشكيل مي شود .

تبصره 1 : جلسات شورا خارج از موارد مذكور در اين ماده بنا به تقاضاي مدير عامل و يا رئيس  هيئت مديره يا بازرس و يا تقاضاي دونفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد .

تبصره 2 : دستور جلسات شورا را رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي نمايد .

تبصره 3 : دعوت از شوراي سازمان با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن واعلام موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل شورا بوسيله دعوتنامه كتبي ازاعضاء توسط رئيس شورا بعمل خواهد آمد .

تبصره 4 : جلسات شورا با حضور كل اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم كه حداكثر ظرف 15 روز آينده خواهد بود. با حضور حداقل سه نفر كه يكي از سه نفر رئيس شورا مي باشد تشكيل خواهد گرديد .

تبصره 5 : تصميمات شورا به اتفاق آراء يا به اكثريت سه راي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه رئيس شورا(شهردار) يكي از آن سه نفر باشد نظرات ودلائل مخالفين ميبايستي كتباً ودر صورتجلسه قيد شود ومتن آن نيز در دفتر مخصوصي (كه توسط شورا برگ شماري و نخ كشي و مهرسربي شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده وبه امضاء اعضاء رسيده است ) درج شود.

 ماده 12 : وظايف و اختيارات شورا به شرح ذيل مي باشد :

- استماع گزارش سالانه هيات مديره وبازرس راجع به امورسازمان و تصويب آن.

2- بررسي وتصويب ترازنامه ،حساب سود و زيان و صورت دارائي وديون وعمليات سازمان براساس گزارش هيات مديره وبازرس واتخاذ تصميم نسبت به آنها.

3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريزي براي فعاليت هاي سال آتي و برنامه هاي ميان مدت و دراز مدت سازمان .

4- بررسي و تصويب بودجه ، متمم و اصلاح بودجه وتفريغ بودجه ، مصوبات شوراي سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصويب به شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن جهت تصويب ارسال خواهد شد .

تبصره : شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف حداكثر 15 روز از تاريخ دريافت بودجه ، متمم، اصلاح و تفريغ بودجه را، بررسي و تصويب خواهد كرد.

5- بررسي و تاييد تشكيلات اداري سازمان كه توسط هيئت مديره تهيه و پيشنهاد ميشود و اجراي آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداري واخذ مصوبه وزارت كشور .(اداره كل امور شهرداريها )

تبصره : با شروع بكار سازمان چنانچه در شهرداري براي انجام وظايف سازمان پست هاي مصوب وجود داشته باشد پست هاي مذكور و شاغلين آن ها تحت مديريت سازمان قرار گرفته و ازمحل اعتبارات سازمان حقوق و مزاياي خود را دريافت خواهند كرد . بديهي است چنانچه براي سازمان تشكيلات تفصيلي جداگانه اي بر اساس آيين نامه استخدامي شهرداريهاي كشور تهيه شود شاغلين پست هاي مذكور در پست هاي جديد تطبيق خواهند يافت .

6- آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداري توسط هيات مديره تهيه و به شورا پيشنهاد ميشود كه پس از موافقت شورا با تصويب وزارت كشور به مورد اجراء درخواهد آمد .

تبصره : تا زمانيكه سازمان آيين نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 12/4/46 واصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت مفاد اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود كه در اين صورت بجاي انجمن شهر و شهردار به ترتيب شوراي سازمان و مدير عامل جايگزين خواهند شد. شوراي سازمان مي تواند اختيارات خود را تا ميزان معيني به هيات مديره و مدير عامل واگذار نمايد .

7- اتخاذ تصميم در مورد ذخيره هاي مالي سازمان پس از رسيدن به حد نصاب ( يك پنجم ) سرمايه به منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور.

 

8- انتخاب و تجديد انتخاب اعضاءانتخابي هيئت مديره و مدير عامل از ميان افراد معرفي شده توسط شهردار وهمچنين تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي شورا و اعضاي غير موظف (پاره وقت) هيئت مديره بر اساس مقررات مربوطه ضمناً شورا مي تواند براي اعضاي پاره وقت حق الزحمه و براي اعضاي تمام وقت هيئت مديره حقوق و مزايا وفق مقررات مربوطه تعيين نمايد . يا

ماده 15: اعضاي انتخابي هيئت مديره ممكن است با تشخيص شورا وبا رعايت مقررات مربوطه بطور تمام وقت ويا نيمه وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت مسئوليت اداره و سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل بعهده هريك از آنها محول خواهد شد.اعضاي تمام وقت حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سازمان غير از كارهاي آموزشي آنهم با موافقت شورا نخواهد داشت .

ماده 16 : طرز تشكيل جلسات هيات مديره :

جلسات هيات مديره حداقل هر هفته يكبار در روز و ساعت معيني در محل سازمان تشكيل مي شود وچنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مدير عامل و يا اعضاي هيئت مديره وبا دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.

تبصره 1 : تشكيل جلسات هيات مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيات مديره خواهد بود كه از اعضاء اصلي و علي البدل مي بايستي در كليه جلسات حضور يابد و در صورتيكه يكي از اعضاءاصلي هيات مديره در جلسه شركت نكند عضو علي البدل بجاي عضو اصلي غائب راي خواهد داد .

تبصره 2: جلسات هيات مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل مي گردد و كليه مصوبات به اتفاق آراء يا با اكثريت سه راي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيات مديره يكي از سه نفر باشد . و در صورتي كه يكي از اعضاء راي مخالف داشته باشد بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايد . صورتجلسه هيات مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراء امضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهرسربي شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد .

تبصره 3: موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل كسب عدم آراء موافق به تصويب نرسيده است نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند كه در اين صورت جهت اطلاع اعضاء جديد از دلائل مخالفين ، نظريه مخالف ميبايستي در جلسه قرائت گردد .

تبصره 4 : چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد .

تبصره 5 : هيچيك از اعضاء هيات مديره منفرداً مجاز به انجام اموري به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصويب هيات مديره .

ماده 17 : مدير عامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيات مديره است و ميتواند نظرات خود را نسبت به امور فني ، مالي واداري ابراز نمايد ولي حق راي ندارد مگر آنكه در معذوريت ، مرخصي ويا ماموريت باشد كه در اين صورت جانشين وي كه برابر مفاد تبصره بند 12 ماده 24 اساسنامه تعيين شده در جلسات بدون حق راي حضور خواهد يافت .

ماده 18 : وظايف و اختيارات هيات مديره

هيات مديره داراي اختيارات ذكر شده  در اين اساسنامه ويا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شوراء ويا مدير عامل باشد .

ه

ماده 15: اعضاي انتخابي هيئت مديره ممكن است با تشخيص شورا وبا رعايت مقررات مربوطه بطور تمام وقت ويا نيمه وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت مسئوليت اداره و سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل بعهده هريك از آنها محول خواهد شد.اعضاي تمام وقت حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سازمان غير از كارهاي آموزشي آنهم با موافقت شورا نخواهد داشت .

ماده 16 : طرز تشكيل جلسات هيات مديره :

جلسات هيات مديره حداقل هر هفته يكبار در روز و ساعت معيني در محل سازمان تشكيل مي شود وچنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مدير عامل و يا اعضاي هيئت مديره وبا دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.

تبصره 1 : تشكيل جلسات هيات مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيات مديره خواهد بود كه از اعضاء اصلي و علي البدل مي بايستي در كليه جلسات حضور يابد و در صورتيكه يكي از اعضاءاصلي هيات مديره در جلسه شركت نكند عضو علي البدل بجاي عضو اصلي غائب راي خواهد داد .

تبصره 2: جلسات هيات مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل مي گردد و كليه مصوبات به اتفاق آراء يا با اكثريت سه راي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيات مديره يكي از سه نفر باشد . و در صورتي كه يكي از اعضاء راي مخالف داشته باشد بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايد . صورتجلسه هيات مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراء امضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهرسربي شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد .

تبصره 3: موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل كسب عدم آراء موافق به تصويب نرسيده است نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند كه در اين صورت جهت اطلاع اعضاء جديد از دلائل مخالفين ، نظريه مخالف ميبايستي در جلسه قرائت گردد .

تبصره 4 : چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد .

تبصره 5 : هيچيك از اعضاء هيات مديره منفرداً مجاز به انجام اموري به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصويب هيات مديره .

ماده 17 : مدير عامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيات مديره است و ميتواند نظرات خود را نسبت به امور فني ، مالي واداري ابراز نمايد ولي حق راي ندارد مگر آنكه در معذوريت ، مرخصي ويا ماموريت باشد كه در اين صورت جانشين وي كه برابر مفاد تبصره بند 12 ماده 24 اساسنامه تعيين شده در جلسات بدون حق راي حضور خواهد يافت .

ماده 18 : وظايف و اختيارات هيات مديره

هيات مديره داراي اختيارات ذكر شده  در اين اساسنامه ويا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شوراء ويا مدير عامل باشد .

هيات مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است يات مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است 
پرداخت حقوق ومزاياي اعضاي موظف هيئت مديره را بصورت كارانه تنظيم و پس از تصويب وزارت كشور

1- بررسي آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان كه توسط مديرعامل تهيه وارائه مي شود وپيشنهاد آن به شوراي سازمان ونظارت بر اجراي آن پس از موافقت شورا وتصويب وزارت كشور ونيز بررسي و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي و دستورالعملها و ضوابط مورد نياز سازمان پيشنهادي مديرعامل به شورا .

2- بررسي بودجه و اصلاح ومتمم و تفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مدير عامل و ارائه به شورا جهت تصويب .

3- پيشنهاد طرح تشكيلاتي سازمان و واحدهاي تابعه آن به شورا متناسب با حجم كار ودرآمد وبرنامه سالانه سازمان .

4- تهيه و تنظيم آئين نامه مالي ومعاملاتي سازمان وپيشنهاد آن به شوراء ونظارت بر اجراي آن پس از موافقت شوراء وتصويب وزارت كشور و نيز بررسي و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي ودستورالعملها و ضوابط مورد نياز سازمان پيشنهادي مديرعامل به شورا و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب .

5- رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان بعهده هيات مديره است ونظارت بر اجراي آن .

6- بررسي و پيشنهاد معاملات و سفارشهاي خريد و فروش داخلي وخارجي به شورا.

7- بررسي و پيشنهاد اخذ وام با تعيين نحوه هزينه واستهلاك آن و مشاركت سازمان با بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز به شوراء در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعايت مقررات موضوعه.

8- بررسي و تصويب كليه قراردادها ئيكه با افراد حقيقي وحقوقي منعقد خواهد شد با رعايت مقررات موضوعه .

9- نظارت در حفظ و نگهداري دارائي وسرمايه واموال سازمان .

10- بررسي و پيشنهاد تجديد نظر در برنامه ها و طرحهاي اجرائي سازمان به شورا ونظارت و مراقبت در انجام طرحهاي مصوب .

11- نظارت بر حسن اجراي وظائف مديرعامل .

12- تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افرادي كه به خدمت سازمان پذيرفته مي شوند با رعايت مقررات مربوطه.

13- بررسي و اظهار نظر وتصويب ساير پيشنهادات واموري كه از طرف مديرعامل در قالب وظائف پيشنهاد مي گردد.

14- افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حسابهاي موردنياز در بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز .

15- اجراي برنامه و تصميمات و مصوبات شوراء.

ماده 19‌: هيات مديره در حدود مصوبات شورا در محاكم و مراجع قضائي نماينده تام الاختيار سازمان بوده و داراي كليه اختيارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون آئين دادرسي مدني با حق صلح وسازش خواهد بود .

ماده 20 : چنانچه اعضاي هيات مديره در مورد تصميمات و مسائل مالي و حتي اداري سازمان اختلاف نظر داشته باشند ميبايستي مراتب را كتباً به شوراء اعلام نموده و تصميمات شورا كه با رعايت مفاد اساسنامه اتخاذ مي شود نسبت به مسائل مربوط نافذ ميباشد .

ماده 21- هيات مديره مي تواند در حدود اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با جلب نظر شوراء با حفظ مسئوليت خود به مديرعامل تفويض نمايد.

تبصره : مديرعامل موظف ميباشد كه گزارش عمليات اجرائي در حدود اختيارات تفويضي ماده فوق را همه ماهه به هيات مديره تسليم نمايد .

بم

ماده 32 : هیأت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجهسازمان را تهیه و یک نسخه از ان را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرس و ناظر قانونی تسلیم نماید.

ماده 33 : شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستیحداکثر تا آخر اردیبهشت هرسال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف رئیس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر خردادماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر اعلام نماید .

ماده 34: هیأت مدیره مکلف ست هرسال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک ده  

ذخیره نمایدتعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود .

ماده 35 : کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی ارومیه واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفاً جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح میشود با صدور چک و با امضاء مدیرعامل  معاون اداری و مالی مقدور خواهد بود .

تبصره : افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی ایران توسط دارندگان امضاء با تصویب هیأت مدیره و معرفی رئیس هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 36 : تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان  و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره بمنزله تسویه حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود .

ماده 37:  تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی از 5% سود ویژه نباشد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان .

ماده 38 : دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان بمنزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .

ماده 39 : چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی وزارت کشور عمل خواهدشد .

ماده 40 : کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جرائد کثیرالانتشار مرکز درج خواهد شد .

ماده 41 : این اساسنامه باستناد ماده 48 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 در 18 صفحه مشتمل بر چهار فصل و 41 ماده و 36 تبصره و 88 بند که کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ و تأئید ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شهرداریها است در تاریخ مورد تأئید و موافقت قرار گ

ماده 32 : هیأت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجهسازمان را تهیه و یک نسخه از ان را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرس و ناظر قانونی تسلیم نماید.

ماده 33 : شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستیحداکثر تا آخر اردیبهشت هرسال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف رئیس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر خردادماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر اعلام نماید .

ماده 34: هیأت مدیره مکلف ست هرسال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک ده  

ذخیره نمایدتعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود .

ماده 35 : کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی ارومیه واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفاً جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح میشود با صدور چک و با امضاء مدیرعامل  معاون اداری و مالی مقدور خواهد بود .

تبصره : افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی ایران توسط دارندگان امضاء با تصویب هیأت مدیره و معرفی رئیس هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 36 : تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان  و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره بمنزله تسویه حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود .

ماده 37:  تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی از 5% سود ویژه نباشد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان .

ماده 38 : دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان بمنزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .

ماده 39 : چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی وزارت کشور عمل خواهدشد .

ماده 40 : کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جرائد کثیرالانتشار مرکز درج خواهد شد .

ماده 41 : این اساسنامه باستناد ماده 48 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 در 18 صفحه مشتمل بر چهار فصل و 41 ماده و 36 تبصره و 88 بند که کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ و تأئید ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شهرداریها است در تاریخ مورد تأئید و موافقت قرار گرفت .   رفت .   
ورد اجرا گذارد .

تبصره : حداكثر ميزان حق الجلسه اعضاء غير تمام وقت    1   حقوق و مزاياي مدير عامل براي هر جلسه خواهد بود .

 

9- انتخاب بازرس و معرفي وي جهت صدور حكم از طريق استانداري به همراه فرم مشخصات بازرس به وزارت كشور و تعيين حق الزحمه بازرس با رعايت مقررات مربوطه .

10- تصويب دريافت وام و تعيين نحوه هزينه وبازپرداخت آن و نيز مصاديق وام كه مي بايستي منطبق باموضوع و اهداف سازمان باشد .

11- اجازه مشاركت و سرمايه گذاري با بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان .

12- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف مديرعامل يا پيشنهاد دهندگان تشكيل شورا در دستور جلسه قرارگرفته و در قالب مفاد اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت

13- اصلاح و تجديد نظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت كشور است. بديهي است شورا نيز مي تواند اصلاح وتجديد نظر در موارد اساسنامه را به وزارت كشور پيشنهاد نمايد .

14- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان وپيشنهاد آن براي تصويب وزارت كشور .

15- پيشنهاد انحلال سازمان جهت تاييد به وزارت كشور .

تبصره : در صورتيكه سازمان كارائي و بازدهي لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد ويا موضوع ماده 7 و تبصره يك آن در زمان مقرر وبا رعايت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت كشور عندالاقتضاء و پس از بررسي هاي لازم رٲساً (بدون پيشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.

16- بررسي و تصويب كليه آيين نامه هاي داخلي ودستورالعملها وضوابط مورد نياز پيشنهادي هيٲت مديره (بجز آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان برابر مفاد بند6 ماده 12 عملي خواهد شد) با رعايت مقررات ذيربط ودستورالعملهاي وزارت كشور و اصلاح وتغييرات آنها .

17- تصميم گيري در مورد دعاوي از طريق مصالحه ويا ارجاع امر به مقامات ذيصلاح و تعيين دارو با رعايت مقررات موضوعه .

18- نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل و هيٲت مديره .

19- قبول هدايا و اعانات و تصويب مصاديق آن مورد به مورد .

20- تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل وفق مقررات موضوعه ، ضمناً شورا مي تواند طرح پرداخت حقوق و مزايا به صورت كارانه را براي مديرعامل تنظيم و پس از تصويب وزارت كشور به مورد اجراء گذارد.

ماده 13 : تركيب هيأت مديره

هيات مديره سازمان مركب از 5 نفر عضو اصلي ويك نفر عضو علي البدل ميباشند كه عبارتند از:

1- معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري بعنوان عضو اصلي و ثابت كه سمت رياست هيئت مديره را خواهد داشت .(در صورت عدم وجود پست مذكور معاون خدمات شهري شهرداري)

2- چهار نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان و داراي حداقل سه سال تجربه عملي كه دو نفر از آنها داراي مدرك مهندسي عمران و دو نفر ديگر مهندسي ترافيك باشند به عنوان عضو اصلي با معرفي شهردار ، توسط شورا و حكم رئيس شورا انتخاب خواهند شد .

تبصره 1 : يك نفر عضو علي البدل نيز براي هيئت مديره به كيفيت فوق تعيين خواهد شد كه در صورت غيبت اعضاء اصلي انجام وظيفه خواهند نمود.

تبصره 2 : مدت عضويت اعضاء هئيت مديره چهارسال وتجديد انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره 3 : چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده دار مي باشد قصور ورزد، شورا مي تواند با توجه به موارد ذيل پس از استيضاح نسبت به عزل وي اقدام كند .

1- چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيات مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مينمايد ، رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل عضو هيئت مديره شود بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد.

2- چنانچه هريك از اعضاي شورا نسبت به عملكرد هريك از اعضاي هيات مديره سازمان اعتراض يا ايرادي داشته باشد ميبايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا ميبايستي بر اساس گزارشات مذكور ويا گزارشات واصله از بازرسي، جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود . رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به عضو هيات مديره كه مورد استيضاح قرار گرفته ابلاغ نمايد .فرد موردنظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين ميشود حضور بهم رسانده وپاسخ ارائه نمايد . چنانچه شورا به عضو هيات مديره (فرد استيضاح شده) راي عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل ميشود .

چنانچه عضو استيضاح شده هيات مديره رئيس هيات مديره باشد كه ضمناً معاونت شهرداري را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق راي وي تشكيل خواهد شد ، در اين صورت تصميمات به اتفاق آراء يا اكثريت سه راي مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه راي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيات مديره علاوه بر بركناري از رياست هيات مديره با ذكر تخلفات به هيات رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهد شد .بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي ديگر از معاونت هاي شهرداري با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظائف معاون مذكور در شوراء و هيات مديره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبني بر استيضاح رئيس هيات مديره و راي عدم اعتماد با ذكر دلائل و مستندات ميبايستي بلافاصله توسط رئيس شورا (شهردار) به وزارت كشور (اداره كل امور شهرداريها) ارسال گردد.

3- هريك از اعضاء هيات مديره موضوع بند 2 ماده 13 ميتواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند . رئيس شورا مي تواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلان ، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا 15 روز نسبت به تشكيل شوراي فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند . شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي ، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند .

ماده 14: اعضاء شوراي سازمان و هيئت مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان يا به حساب سازمان صورت مي گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم شركت نموده يا سهيم شوند و همچنين مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات الزامي است .

 

ماده 15: اعضاي انتخابي هيئت مديره ممكن است با تشخيص شورا وبا رعايت مقررات مربوطه بطور تمام وقت ويا نيمه وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت مسئوليت اداره و سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل بعهده هريك از آنها محول خواهد شد.اعضاي تمام وقت حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سازمان غير از كارهاي آموزشي آنهم با موافقت شورا نخواهد داشت .

ماده 16 : طرز تشكيل جلسات هيات مديره :

جلسات هيات مديره حداقل هر هفته يكبار در روز و ساعت معيني در محل سازمان تشكيل مي شود وچنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مدير عامل و يا اعضاي هيئت مديره وبا دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.

تبصره 1 : تشكيل جلسات هيات مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيات مديره خواهد بود كه از اعضاء اصلي و علي البدل مي بايستي در كليه جلسات حضور يابد و در صورتيكه يكي از اعضاءاصلي هيات مديره در جلسه شركت نكند عضو علي البدل بجاي عضو اصلي غائب راي خواهد داد .

تبصره 2: جلسات هيات مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل مي گردد و كليه مصوبات به اتفاق آراء يا با اكثريت سه راي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيات مديره يكي از سه نفر باشد . و در صورتي كه يكي از اعضاء راي مخالف داشته باشد بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايد . صورتجلسه هيات مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراء امضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهرسربي شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد .

تبصره 3: موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل كسب عدم آراء موافق به تصويب نرسيده است نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند كه در اين صورت جهت اطلاع اعضاء جديد از دلائل مخالفين ، نظريه مخالف ميبايستي در جلسه قرائت گردد .

تبصره 4 : چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد .

تبصره 5 : هيچيك از اعضاء هيات مديره منفرداً مجاز به انجام اموري به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصويب هيات مديره .

ماده 17 : مدير عامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيات مديره است و ميتواند نظرات خود را نسبت به امور فني ، مالي واداري ابراز نمايد ولي حق راي ندارد مگر آنكه در معذوريت ، مرخصي ويا ماموريت باشد كه در اين صورت جانشين وي كه برابر مفاد تبصره بند 12 ماده 24 اساسنامه تعيين شده در جلسات بدون حق راي حضور خواهد يافت .

ماده 18 : وظايف و اختيارات هيات مديره

هيات مديره داراي اختيارات ذكر شده  در اين اساسنامه ويا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شوراء ويا مدير عامل باشد .

هيات مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است :

 

1- بررسي آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان كه توسط مديرعامل تهيه وارائه مي شود وپيشنهاد آن به شوراي سازمان ونظارت بر اجراي آن پس از موافقت شورا وتصويب وزارت كشور ونيز بررسي و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي و دستورالعملها و ضوابط مورد نياز سازمان پيشنهادي مديرعامل به شورا .

2- بررسي بودجه و اصلاح ومتمم و تفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مدير عامل و ارائه به شورا جهت تصويب .

3- پيشنهاد طرح تشكيلاتي سازمان و واحدهاي تابعه آن به شورا متناسب با حجم كار ودرآمد وبرنامه سالانه سازمان .

4- تهيه و تنظيم آئين نامه مالي ومعاملاتي سازمان وپيشنهاد آن به شوراء ونظارت بر اجراي آن پس از موافقت شوراء وتصويب وزارت كشور و نيز بررسي و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي ودستورالعملها و ضوابط مورد نياز سازمان پيشنهادي مديرعامل به شورا و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب .

5- رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان بعهده هيات مديره است ونظارت بر اجراي آن .

6- بررسي و پيشنهاد معاملات و سفارشهاي خريد و فروش داخلي وخارجي به شورا.

7- بررسي و پيشنهاد اخذ وام با تعيين نحوه هزينه واستهلاك آن و مشاركت سازمان با بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز به شوراء در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعايت مقررات موضوعه.

8- بررسي و تصويب كليه قراردادها ئيكه با افراد حقيقي وحقوقي منعقد خواهد شد با رعايت مقررات موضوعه .

9- نظارت در حفظ و نگهداري دارائي وسرمايه واموال سازمان .

10- بررسي و پيشنهاد تجديد نظر در برنامه ها و طرحهاي اجرائي سازمان به شورا ونظارت و مراقبت در انجام طرحهاي مصوب .

11- نظارت بر حسن اجراي وظائف مديرعامل .

12- تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افرادي كه به خدمت سازمان پذيرفته مي شوند با رعايت مقررات مربوطه.

13- بررسي و اظهار نظر وتصويب ساير پيشنهادات واموري كه از طرف مديرعامل در قالب وظائف پيشنهاد مي گردد.

14- افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حسابهاي موردنياز در بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز .

15- اجراي برنامه و تصميمات و مصوبات شوراء.

ماده 19‌: هيات مديره در حدود مصوبات شورا در محاكم و مراجع قضائي نماينده تام الاختيار سازمان بوده و داراي كليه اختيارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون آئين دادرسي مدني با حق صلح وسازش خواهد بود .

ماده 20 : چنانچه اعضاي هيات مديره در مورد تصميمات و مسائل مالي و حتي اداري سازمان اختلاف نظر داشته باشند ميبايستي مراتب را كتباً به شوراء اعلام نموده و تصميمات شورا كه با رعايت مفاد اساسنامه اتخاذ مي شود نسبت به مسائل مربوط نافذ ميباشد .

ماده 21- هيات مديره مي تواند در حدود اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با جلب نظر شوراء با حفظ مسئوليت خود به مديرعامل تفويض نمايد.

تبصره : مديرعامل موظف ميباشد كه گزارش عمليات اجرائي در حدود اختيارات تفويضي ماده فوق را همه ماهه به هيات مديره تسليم نمايد .

ماده 22 : غير از مديرعامل و اعضاي انتخابي تمام وقت (اعضاء موظف) هيات مديره كه از سازمان حقوق و مزاياي ماهانه دريافت خواهند كرد ، ديگر اعضا هيات مديره در ازاي شركت در جلسات غيراز حق الزحمه (كارانه) ويا حق الجلسه اي كه از طرف شوراء تعيين ميگردد وجهي دريافت نخواهند كرد.

ماده 23 : مدير عامل :

مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن مدرك تحصيلي(ليسانس)داراي تجربيات كافي در مسائل فني و حمل ونقل باشد براي خدمت تمام وقت از بين اعضاءانتخابي (اعم از اصلي يا علي البدل) هيات مديره ويا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرايط حداقل مشابه اعضاء انتخابي ) براي مدت دوسال با تصويب شوراء و پس از تاييد وزارت كشور با حكم رئيس شورا منصوب ميگردد. لازم به ذكر است افراد ذيصلاح وبا تجربه كافي مربوط به سازمان با مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه و حداقل سه سال تجربه در سمت شهردار شهرهاي درجه 8 به بالا ويا مشاغل همتراز مدير كل نيز مي توانند بعنوان مديرعامل سازمان انتخاب شوند .

الف : مشخصات كامل مديرعامل ميبايستي همراه با فرم معرفي نامه به وزارت كشور اعلان شود .

ب : تجديد انتخاب مديرعامل بلامانع است وتا تعيين مدير عامل جديد ، مديرعامل قبلي وظائف مربوطه را انجام خواهد داد .

تبصره : دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه ميپذيرد :

1- چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند ميبايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئيس هيات مديره تسليم دارند و رئيس هيات مديره ميبايستي موضوع را در اولين جلسه هيات مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل ميشود مطرح نمايد ، مديرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتيكه عضو معترض قانع نشده باشد سؤال خود را كتباً به شوراء ارسال خواهد داشت در اين صورت و همچنين در صورتي كه هريك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند، رئيس شورا ميبايستي براساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي وهمچنين براساس نظرات اعلامي وزارت كشور جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود.

رئيس شورا موظف است مطلب مذكور را به مديرعامل ابلاغ نمايد، مديرعامل مكلف است تا در جلسه عادي ويا فوق العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين ميشود حضور بهم رسانده وپاسخ ارائه نمايد .وچنانچه شورا به مديرعامل راي عدم اعتماد دهد ، مديرعامل بلافاصله از سمت خود عزل مي شود .

2 - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني .

3 - خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است .

4 - چنانچه فاقد هريك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد .

5 – استعفاء يا فوت .

ماده 24 : وظايف و اختيارات مديرعامل :

مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرائي سازمان است كه در كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي ونظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و منافع و سرمايه و اموال ودارائي سازمان واجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شوراو هيات مديره ميباشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.

مديرعامل از جمله داراي وظايف واختيارات زير است .

 

1- اجراي مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن .

2- همكاري در بررسي و تهيه طرح تشكيلات ، آئين نامه مالي و معاملاتي وساير آئين نامه هاي داخلي سازمان ويا پيشنهاد اصلاح و تغييرات در آن به هيات مديره .

3- پيشنهاد تامين كادر مورد نياز سازمان بر اساس تشكيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق ومزايا وپاداش پرسنل به هيات مديره وفق مقررات وآئين نامه هاي مالي واداري واستخدامي سازمان .

تبصره 1 : امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهاي پيمانكاري كه با آنها منعقد ميشود با ذكر كارهاي معين يا زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام ميشود بطوريكه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي ازاجراي قوانين كارو تامين اجتماعي به عهده پيمانكار باشد. بديهي است سازمان ميتواند از خدمت كاركنان ديگر سازمان ها كه برابر مقررات ميتوانند به سازمان به سازمان مامر خدمت شوند به صورت مامور استفاده نمايد .

تبصره 2 : در صورت لزوم استخدام پرسنل موردنياز در قسمت كارگري به تعداد محدود وصرفاً بر اساس پست هاي مصوب سازماني پس از مكاتبه با اداره كل امور شهرداريها وارائه توجيهات لازم وكسب مجوز از وزارت كشور در چارچوب قوانين و مقررات مرتبط امكان پذير خواهد بود و استخدام مورد نياز در قسمت كارمندي نيز براساس پستهاي مصوب سازماني مشمول مقررات استخدامي شهرداريها و پس از كسب مجوزهاي مربوط در چارچوب قوانين مرتبط ميباشد . بديهي است تشكيلات پرسنلي و پستهاي سازمان تفصيلي اعم از كارمندي و كارگري مستلزم تاييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر و موافقت وزارت كشور خواهد بود .

4 – تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميمات انضباطي درباره كاركنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه

5 – تهيه و تنظيم بودجه ، اصلاح ومتمم بودجه وتفريغ بودجه سالانه جهت تسليم به هيات مديره .

6 – نصب و عزل كاركنان واعطاي مرخصي و ترفيعات برطبق مقررات استخدامي سازمان وخلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را بر عهده دارند .

7 – تهيه و تنظيم ترازنامه وحساب سود و زيان وساير گزارش هاي مالي وعملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيات مديره جهت تسليم به شوراء.

8 – انجام كليه معاملات وانعقاد و مبادله قراردادهاي مالي وفني مصوب هيات مديره با رعايت مقررات و آئين نامه هاي مالي و معاملاتي مصوب شورا وساير مقررات مربوطه .

9 – امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهد آور ، قبولي ، تعهد، ظهرنويسي ، پرداخت و واخواست اوراق تجاري ، وصول مطالبات ، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد ، فروش ، اجاره ، استيجاره، تغيير و تبديل وفسخ قراردادها ، رهن گذاشتن اموال منقول وغيرمنقول سازمان در برابر ديون ، اجراي اسناد لازم الاجرا برحسب مورد باتفاق معاون اداري و مالي سازمان با يكي ازاعضاء هيات مديره همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات مفاد اساسنامه .

تبصره : معاون اداري و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه ئ آئين نامه هاي مصوب انجام وظيفه نموده و بر درآمد وهزينه سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني بر اساس روش دفترداري دوطرفه وثبت حسابها اقدام و نظارت مي نمايد .

مديرعامل و معاون اداري و مالي ذيحساب مي باشند .

10 – مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده و نمايندگي هيات مديره را با رعايت مفاد ماده 18 اساسنامه خواهد داشت .

11 – انجام ساير اموري كه طبق مفاد اين اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب يا بموجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مديرعامل است .

12 – مديرعامل مي تواند با تصويب هيات مديره به منظور تسريع در امور جاري سازمان تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به هريك از مسئولان سازمان تفويض نمايد . ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور وحفظ دارائي سازمان همچنان بعهده او خواهد بود .

تبصره : مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي ويا ماموريت به ترتيب فوق عضو جانشين معين كند .

13- مديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورت هاي مالي و دارائي وديون سازمان و ارائه آن به هيات مديره مي باشد.

14 – نمايندگي سازمان در برابر ادارات ، مؤسسات دولتي و خصوصي

ماده 25 : كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل و مهر سازمان در غياب اوبه امضاي جانشين وي كه با اطلاع هيات مديره تعيين مي شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود .

ماده 26 : مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئوليت هاي مصرح در اساسنامه مسئوليت وكيل در برابر موكل است .

 

بازرس :

ماده 27 : بازرس :

شوراي سازمان يك شخصيت حقيقي با مدرك تحصيلي ليسانس و با حداقل 5 سال سابقه كار را به عنوان بازرس براي مدت يكسال انتخاب واز طريق استانداري جهت صدور حكم به وزارت كشور معرفي نمايد . انتخاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بلامانع مي باشد. در انتخاب بازرس رعايت ماده 147 قانون تجارت الزامي است .

ماده 28 : وظائف بازرس

1- مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با رعايت قوانين وآئين نامه هاي مربوطه و تسليم گزارشات ماهانه به مديرعامل و رئيس هيئت مديره در صورت لزوم به رئيس شوراي سازمان همراه با اظهار نامه صريح .

2 – همکاری با حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر .

تبصره 1 : چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی ، عملیات هر یک از از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل را مغایر مقررات تشخیص دهدمراتب را به شورای سازمان منعکس نماید . رئیس

شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورااقدام و موضوع رادر جلسه مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از انکه منجر به ابقاء ویا عزلعضو هیئت مدیره و مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید . بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود .

تبصره 2 : مدیر عامل و هریک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هرگونه مدارک و اوراقی را که بازرس سازمان و یا بازرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنها بگذارند بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید بنحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد .

3 – رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان بمنظور حصول اطمینان از اینکه در آمد بطور صحیح وصول وهزینه ها با رعایت بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت .

4 – چنانچه بازرس برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند می تواند با توجیه کافی برای انجام آنها از متخصصین مربوط و یا حسابرس

منتخب شورای اسلامی شهردر حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری نماید .

5 – گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در امور جاری و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیرهو مدیر عامل جهت اصلاح .

تبصره : ابهامات و نقائص مورد اشاره بازرس می بایستی حداکثر ظرف دو هفته و یا در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مررات رسیدگی شود و در غیراینصورت بازرس موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان میباشد.

6 – انجام سایر اموریکه به به نحوی ممکن است به صورت موردی به بازرس محول شده باشد .

تبصره : بازرس حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد و لی می تواند نظرات خود را کتباً به مدیر عامل و هیئت مدیره و ورای سازمان ابلاغ نماید .

7 – تصمیمات و اقداما بازرس بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود ، شورا و هیئت مدیره سازمان در مواقع لزوم می توانند بازرس را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد .

ماده 29 : در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 27 اقدام خواهد کرد .

فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده 30 : سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هرسال تا آخر اسفند ماه همان سال خاهد بود. استثناءاً اولین سال مالی از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند همان سال میباشد .

ماده 31 : برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا اول دیماه هر سال برای بررسی و تصویب هیأت مدیره توسط مدیر عامل ارائه و تا پانزدهم دی ماه برای تصویب نهائی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا آخر دیماه همان سال خاتمه دهد .

تبصره : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تخصیص یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 32 : هیأت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجهسازمان را تهیه و یک نسخه از ان را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرس و ناظر قانونی تسلیم نماید.

ماده 33 : شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستیحداکثر تا آخر اردیبهشت هرسال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف رئیس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر خردادماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر اعلام نماید .

ماده 34: هیأت مدیره مکلف ست هرسال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک ده  

ذخیره نمایدتعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود .

ماده 35 : کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی ارومیه واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفاً جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح میشود با صدور چک و با امضاء مدیرعامل  معاون اداری و مالی مقدور خواهد بود .

تبصره : افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی ایران توسط دارندگان امضاء با تصویب هیأت مدیره و معرفی رئیس هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 36 : تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان  و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره بمنزله تسویه حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود .

ماده 37:  تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی از 5% سود ویژه نباشد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان .

ماده 38 : دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان بمنزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .

ماده 39 : چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی وزارت کشور عمل خواهدشد .

ماده 40 : کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جرائد کثیرالانتشار مرکز درج خواهد شد .

ماده 41 : این اساسنامه باستناد ماده 48 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 در 18 صفحه مشتمل بر چهار فصل و 41 ماده و 36 تبصره و 88 بند که کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ و تأئید ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شهرداریها است در تاریخ مورد تأئید و موافقت قرار گرفت .   

 

آمار بازدید
دی ان ان