| | ورود

معرفی سازمان

پایانه های مسافربري شهرداری اروميه

 پایانه مسافربری شهیدان کاملی                                                                                          

نام شهرستان : اروميه

نام پايانه مسافربري : پايانه شهیدان کاملی

نوع پايانه :دولتي-نيمه متمركز                                                                                                                                       

سال تاسيس: 1359

مساحت : 3 هکتار

وضعيت مالكيت پايانه :شهرداري

آدرس و موقعيت پايانه : بلوار 7تير پايانه مسافربري شهیدان کاملی شهرداري اروميه                                                           

تلفن گويا  : 2358318-2368636

تلفن شكايات : 2331313

آدرس اينترنتي : www.terminal.urmia.ir

 

 


 

نام پايانه مسافربري : پايانه شهید سلیمانی                                                                                                                                      

نوع پايانه:دولتي- نيمه متمركز

سال تاسيس:1363

مساحت :13500 متر

وضعيت مالكيت پايانه:شهرداري

آدرس پايانه مسافربري :بلوار ميرزاي شيرازي پايانه غرب

تلفن پايانه مسافربري شهید سلیمانی :2771730

 

                                                                                         


نام پايانه مسافربري : پايانه شهید علیزاده                                                                                      

نوع پايانه:دولتي- نيمه متمركز                                                                                                 

سال تاسيس:1362

مساحت : 7000 متر

وضعيت مالكيت پايانه:شهرداري

آدرس پايانه مسافربري: بلوار شيخ شلوت پايانه مسافربري شهید علیزاده

تلفن پايانه مسافربري شهید علیزاده :2351013


آمار بازدید
دی ان ان